Organisation

Tillväxtverket är en nationell statlig myndighet med regional närvaro på nio orter. Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vi är cirka 550 medarbetare.

Organisationsskiss

Myndigheten är indelad i sex avdelningar samt internrevision. Generaldirektör är Elisabeth Backteman.

Skiss över Tillväxtverkets organisation.

Syntolkning av organisationsskiss. Överst: Styrelse, internrevision, generaldirektör. På nivå två avdelningarna: Stab, Rätts- och kontrollavdelning. På nivå tre avdelningarna: Utveckling, Företag, Regioner, Förenkling.

Ledning och styrelse

Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt direktiv och riktlinjer från myndighetens styrelse. Myndighetens ledninggrupp med avdelningschefer utgör ett stöd till generaldirektören.

Tillväxtverket leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Vi finns på nio orter

Myndigheten har kontor i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro, Östersund och Stockholm (huvudkontor).

Våra kontor:

Regelrådet

Inom Tillväxtverket finns också ett särskilt beslutsorgan. Regelrådet granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ansvarar för sina egna beslut. Verksamheten hanteras inom avdelning Förenkling.