Vår verksamhet

Vi arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi stärker företag, kommuner och regioner och skapar förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Vi erbjuder kunskap, nätverk och investeringar.

Vårt övergripande mål


Konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige.

Våra erbjudanden

Kunskap

Vi erbjuder kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag, kommuner och regioner står inför. Vår kunskap är behovsanpassad och utgår från lokala, regionala och nationella förutsättningar och behov.

Nätverk

Vi erbjuder nätverk och samverkan mellan nationella myndigheter, organisationer och aktörer som verkar lokalt och regionalt för att lösa problem och för att utveckla möjligheter för våra målgrupper.

Investeringar

Vi ger möjligheter till investeringar som skapar konkurrenskraftiga företag och en hållbar utveckling i alla delar av landet. Investeringarna kan exempelvis ske i form av finansiering via projektmedel eller stöd till företag.

Vi arbetar inom tre politikområden

Dessa är den regionala utvecklingspolitiken, landsbygdspolitiken och näringspolitiken.
De stärker varandra och är tillsammans en naturlig utgångspunkt för alla våra insatser.

  • Inom näringspolitiken utvecklar och genomför vi insatser som främjar näringslivets konkurrenskraft och strukturomvandling i hela landet. Vi bidrar till ökat entreprenörskap, industriell omvandling, förenkling för företag och hållbar tillväxt och utveckling i företag.
  • Inom den regionala utvecklingspolitiken genomför vi insatser som främjar omställning och en hållbar regional utveckling. Vi bidrar till samverkan, lärande och kunskapsutveckling mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Vi belyser och hanterar de skilda behov och förutsättningar som finns på olika platser i Sverige.
  • Inom den sammanhållande landsbygdspolitiken agerar vi för ett samordnat genomförande och vi bidrar till ökad kunskap om landsbygdernas villkor och möjligheter. Vi utvecklar och genomför analyser och konsekvensbedömningar för ett stärkt landsbygdsperspektiv.

Prioriterade områden

Vi riktar extra uppmärksamhet på några områden där vi kraftsamlar våra resurser för att åstadkomma förändring och övervinna utmaningar på kort och lång sikt.

EU-fonder

Vi ansvar för samordning, förvaltning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning i Sverige inom ramen för den europeiska sammanhållningspolitiken.

Regeringens uppdrag till Tillväxtverket

Regeringen styr oss som myndighet genom myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. Därtill ger de oss särskilda uppdrag som kommer in löpande under året och vanligtvis är specifika och tidsbegränsade; dessa kommer in via enskilda regeringsbeslut. Vi har även ett antal uppdrag som givits via förordningar.