Därför finns EU-fonderna

Våra EU-fonder ska minska skillnader mellan regioner, bidra till sammanhållning och till ett öppet och säkert Europa. Fonderna styrs av ett och samma regelverk.

Sammanhållningspolitiken minskar skillnader mellan regioner

Sammanhållningspolitiken är en strategi och en uppsättning åtgärder som ska minska regionala skillnader och främja ekonomisk, social och geografisk sammanhållning inom EU. Den ska stödja och främja utvecklingen av mindre utvecklade regioner och grupper för att minska klyftorna mellan olika områden och befolkningsgrupper. Det bidrar till att stärka den övergripande sammanhållningen och enheten inom Europeiska unionen. En sammanhållning för fred, stabilitet och välstånd.

Fonderna är verktyg för sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitiken finansieras genom EU:s regionalpolitik via EU-fonder. sammanhållningspolitikens fonder är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa och står för en tredjedel av EU:s långtidsbudget. Pengarna investeras i projekt och program som främjar tillväxt och sysselsättning, utveckling i infrastruktur, utbildning, innovation, och andra områden som är avgörande för regional utveckling. Fonderna ska ohar ett särskilt fokus på den gröna och digitala omställningen.

De fonder som ingår i sammanhållningspolitiken i Sverige är:

 • Europeiska regionala utveckligsfonden ( Regionalfonden) inklusive Interreg
 • Europeiska socialfonden plus (Socialfonden)
 • Fonden för en rättvis omställning
 • Europeiska Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden.

Sammanhållningsfonden är en annan fond som också ingår i sammanhållningspolitiken. Den finansierar insatser i medlemsländer vars Bruttonationalinkomst, BNI, per capita ligger under 90 procent av EU-genomsnittet och finns därför inte i Sverige.

Sammanhållningspolitikens mål för 2021–2027 är:

 • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen
 • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete
 • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät
 • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stödjer bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård
 • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Inrikesfonder bidrar till ett öppet och säkert Europa

Inrikesfonderna ska bidra till ett öppet och säkert Europa. Fonderna spänner över flera av EU:s politikområden, med huvudfokus på rättsliga och inrikes frågor. Området omfattar asyl- och migrationspolitik, gränsfrågor, polissamarbete, bekämpning av terrorism och grov organiserad brottslighet, samt civilrätt, straffrätt och krishantering. Respekt för de grundläggande rättigheterna löper som en röd tråd i allt arbete som görs inom detta politikområde.

De fonder som kallas för Inrikesfonder är:

 • Asyl- Migrations och Integrationsfonden
 • Fonden för inre säkerhet
 • Instrumentet för gränsförvalting och viseringspolitik.

Åtta fonder - ett regelverk

Förordningen om gemensamma bestämmelser är en övergripande lagstiftning med regler för de åtta fonderna som beskrivs ovan. De förvaltas gemensamt av medlemsländerna och kommissionen och styrs av förordningen om gemensamma bestämmelser.

Utöver denna förordning finns flera andra förordningar som fastställer varje fonds specifika mål och tillämpningsområden. Förordningarna publicerades i EU:s officiella tidning den 30 juni och trädde ikraft den 1 juli 2021.

Fonderna står för en tredejedel av EU:s långtidsbudget

EUs långtidsbudget är uppdelad i sjuårsperioder och just nu pågår programperioden 2021-2027. Sammanhållningspolitiken står för en tredjedel av budgeten och omfattar cirka 392 miljarder Euro.

Kortfattat om fonderna

 • EU-fonderna ska minska skillnader mellan regioner, bidra till sammanhållning och till ett öppet och säkert Europa med fred, stabilitet och välstånd.
 • De åtta fonderna står för en tredjedel av EU:s budget
 • Fonderna regleras av förordningen om gemensamma bestämmelser