Våra fonder

På Eufonder.se samarbetar åtta olika myndigheter som i sin tur ansvarar för åtta EU-fonder som finansierar olika projekt.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för människor att lagligt flytta och bo i ett nytt land.

Ansvarig myndighet: Migrationsverket
Stöd i kronor: cirka 2, 8 miljarder kronor under perioden 2021–2027

Fonden för en rättvis omställning

Fokuserar på de industrier och län med mycket höga koldioxidutsläpp. Fonden ska minska utsläppen och tackla de utmaningar som följer med omställningen.

Ansvarig myndighet: Tillväxtverket
Stöd i kronor: cirka 12 miljarder kronor under perioden 2023–2030

Fonden för inre säkerhet

Ska upprätthålla en hög säkerhetsnivå i EU, skydda individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer

Ansvarig myndighet: Polismyndigheten
Stöd i kronor: 430 miljoner kronor under perioden 2021–2027

Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Fokuserar på utveckling av hållbart fiske och vattenbruk i Sverige, med särskilt fokus på vattenbruket, det småskaligt kustnära fisket och miljön.

Ansvarig myndighet: Jordbruksverket
Stöd i kronor: 2,15 miljarder kronor under perioden 2021–2027

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Fokuserar på att stärka europeisk integrerad gränsförvaltning och effektiv viseringspolitik.

Ansvarig myndighet: Polismyndigheten
Stöd i kronor: 500 miljoner kronor

Interreg

Utvecklar samarbeten mellan länder. Detta för att uppmuntra städer och regioner att samarbeta och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interregprogrammen finansieras via Regionalfonden.

Ansvariga myndigheter: Tillväxtverket samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten, och Norrbotten är ansvariga i Sverige. Det finns program som hanteras av myndigheter och organisationer i andra europeiska länder. För dessa program finns svenska kontaktpersoner tillgängliga för stöd och information.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Fokuserar på utvecklingen av landsbygden, konkurrenskraftiga lantbruksföretag och bevarandet av den biologiska mångfalden.

Ansvarig myndighet: Jordbruksverket
Stöd i kronor: 25 miljarder kronor under perioden 2023–2027

Regionalfonden

Finansierar projekt inom bland annat grön omställning, digitalisering, företagande, kompetens, forskning och tillgång till bredband. Målet är hållbar regional utveckling och sysselsättning i hela landet.

Ansvarig myndighet: Tillväxtverket
Stöd i kronor: 863 miljoner euro

Socialfonden

Bidrar till att fler människor kan få ett arbete, eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver.

Ansvarig myndighet: Svenska ESF-rådet
Stöd i kronor: 7,8 miljarder kronor totalt under programperioden 2021-2027