Interregprogram

Sverige deltar i 12 program för att möta de unika utmaningar som finns i olika delar av Europa. Ta reda på vilket program som kan vara aktuellt för dig för att söka finansiering.

Programmen delas in i tre grupper:

 • Gränsregionala för samarbeten mellan grannländer
 • Transnationella för gemensamma insatser mellan länder
 • Interregionala för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Gränsregionala program

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Finansierar projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i Sverige; Norge och Danmark.

Var ska projektet bedrivas

Projekten som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar drivs över nationsgränserna i 14 svenska, danska och norska regioner. I Sverige rör det sig om Skåne, Halland och Västra Götaland.

För att kunna ansöka om projektstöd behöver din organisation samarbeta med minst en annan organisation i ett av grannländerna - Danmark, Norge eller Sverige.

Vad ska mitt projekt bidra till

Sök finansiering för att lösa samhällsutmaningar som faller inom ett av fyra insatsområden:

 • Innovation och entreprenörskap
 • Grön omställning
 • Transport och mobilitet
 • Gränslös arbetsmarknad

Sök finansiering hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Du behöver först gå igenom kraven för att söka och välja ett insatsområde. Därefter kontaktar du en projektrådgivare för att presentera din projektidé.

Interreg Sverige-Norge

Arbetar för en smartare grönare mer social och starkare gränsregion. Programmet fokuserar på grön omställning, cirkulär ekonomi och en attraktiv gränsregion utan gränshinder.

Var ska projektet bedrivas

Du kan driva projekt i två delområden:

 • Nordens Gröna Bälte som består av Jämtland-Härjedalens län, Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge.
 • Centrala Skandinavien som består av följande län i Sverige: Värmland, Dalarna och delar av Västra Götaland. I Norge ingår Innlandet fylkeskommune och delar av Viken fylkeskommune.

Vad ska mitt projekt bidra till

Projektet ska bidra till ett av programmets prioriterade områden

 • Ett smartare Europa - Innovativa miljöer och små och medelstora företags hållbara tillväxt
 • Ett grönare Europa - Klimatanpassning och cirkulär ekonomi
 • Ett mer socialt Europa - Hållbar arbetsmarknad, utbildning samt hållbar kultur och turism
 • Ett starkare Europa - Gränsöverskridande samarbeten

Sök finansiering hos Interreg Sverige-Norge

På programmets webbsida hittar du kontaktuppgifter, projekthandbok och ingång till sökportalerna Min ansökan på svensk sida och Regionalforvaltning.no på norsk sida.

Interreg Aurora

Möjliggör gränsöverskridande samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi i Sverige, Finland och Norge. Interreg Aurora programmet är det enda EU-programmet som har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken.

Var ska projektet bedrivas

Du kan driva projekt i två delområden: Aurora och Sápmi.

Aurora innefattar följande län/landskap/fylken:

 • Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Österbotten/Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu och Pohjois-Karjala i Finland
 • Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland i Sverige
 • Finnmark, Troms och Nordland i Norge

Sápmi innefattar följande län/landskap/fylken:

 • Lappi, Pohjois-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa i Finland
 • Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Idre Sameby i Dalarna i Sverige
 • Finnmark, Troms, Nordland, Tröndelag och Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt) i Norge

Vad ska mitt projekt bidra till

Projektet ska stödja utvecklingen inom fyra prioriterade områden:

 • Smart och hållbar tillväxt
 • Grön och hållbar omställning
 • Utbildning, kultur och hållbar turism
 • Bättre och mer hållbart gränsöverskridande samarbete

Målsättningen är att stimulera gränsöverskridande samarbete och därigenom stärka programområdets konkurrenskraft, hållbarhet och attraktivitet genom social integration, digitalisering och grön omställning. Hållbar utveckling är ett övergripande mål.

Lär känna Interreg Aurora Länk till annan webbplats.

Sök finansiering hos Interreg Aurora

För att söka finansiering hos Interreg Aurora, besök programmets webbsida. Där hittar du utlysningar samt information om hur du ansöker.

Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till Förvaltande myndighet som är Länsstyrelsen i Norrbotten.

E-post interregaurora@lansstyrelsen.se

Telefon: +46 10-225 50 00

Interreg Central Baltic

Samarbetsprogram som är inriktat på gränsöverskridande samarbeten mellan Estland, Finland, Åland, Lettland och Sverige. Målet är att tillsammans lösa gemensamma problem, utmaningar och förbättra livet för medborgarna i regionen.

Var ska projektet bedrivas

Ditt projekt ska genomföras i något av följande län: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västermanland eller Örebro. Inom projektet ska du sedan samarbeta med regioner från Estland, Finland (inklusive Åland) eller Lettland.

Vad ska mitt projekt bidra till

Du kan söka finansering för samarbetsprojekt som ska bidra till:

 • Ökad export för små och medelstora företag
 • Fler nya företag som skalas upp
 • Gemensamma lösningar för cirkulära ekonomi
 • Förbättrad kust- och marin miljö
 • Minskade koldioxidutsläpp
 • Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden
 • Bättre offentliga tjänster och lösningar för medborgarna

Sök finansiering hos Interreg Central Baltic

För att söka finansiering hos Interreg Central Baltic, besök programmets webbsida för utlysningar och information om ansökningsprocessen.

Programmet ansvaras av Egentliga Finlands förbund i Finland. Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till våra svenska kontaktpersoner på Region Östergötland och Region Stockholm.

Region Östergötland
Ingrid Meissl Årebo
E-post: fornamn. efternamn@regionostergotland.se
Telefon: +46 (0)10 103 77 12

Region Stockholm
Rebecka Frej
E-post: fornamn.efternamn@regionstockholm.se
Telefon: +46 (0)8-123 144 74

Interreg South Baltic

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Tyskland, Danmark, Litauen och Polen. Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjöområdet genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”. Med blå tillväxt menar man de möjligheter till jobb och tillväxt som Östersjön kan tillföra.

Var ska projektet bedrivas

Ditt projekt ska bedrivas i något av följande län: Kalmar, Blekinge, Skåne eller Kronoberg.

Inom projektet ska du sarmarbeta med någon av följande regioner:

 • Tyskland: Mecklenburg- Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald and district-free city (kreisfreie Stadt): Rostock;
 • Danmark: Bornholm och Region Själland
 • Litauen: Klaipėda, Tauragė and Telšiai
 • Polen: Miasto Szczecin, Szczeciński, Stargardzki, Koszaliński, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski and Elbląski.

Vad ska mitt projekt bidra till

Projektet ska bidra till programmets fyra prioriterade områden:

 • Innovativa South Baltic med fokus på digitalisering och internationalisering för SMF
 • Hållbara South Baltic med fokus på hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi
 • Attraktiva South Baltic med fokus på hållbar besöksnäring och
 • Aktiva South Baltic med fokus på att förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan

Sök finansiering hos Interreg South Baltic

För att söka finansiering hos Interreg South Baltic, besök programmets webbsida. Där hittar du utlysningar samt information och svar på vanliga frågor om ansökningsprocessen och själva ansökan.

Programmet ansvaras av Joint Secretariat i Polen. Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till våra svenska kontaktpersoner.

Region Kalmar
Johan Lundbäck
E-post: fornamn.efternamn@regionkalmar.se
Telefon: +46 (0)480 448 342

Region Blekinge
Johanna Rönn
E-post: fornamn.efternamn@regionblekinge.se
Telefon: +46 (0)455 30 50 21

Region Skåne
Ulrika Melander
E-post: fornamn.efternamn@regionskane.se
Telefon: +46 (0)40 675 34 94

Region Kronoberg
Josefine Wilhelmson
E-post: fornamn.efternamn@kronoberg.se
Telefon: +46 (0)470-58 32 00

Transnationella program

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region eller Östersjöprogrammet, är ett program som syftar till samarbete mellan länderna runt Östersjön. Programmet ska verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion.

Var ska projektet bedrivas

Länderna runt Östersjön ingår i programmet: Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland. Även delar av Norge ingår.

Vad ska mitt projekt bidra till

Projektet ska ha ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet samt fokusera på något av följande områden:

 • Innovativa samhällen
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Klimatneutrala samhällen
 • Samverkande förvaltning

Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet.

Sök finansiering hos Interreg Baltic Sea

För att söka finansiering hos Interreg Baltic Sea, besök programmets webbsida. Där hittar du utlysningar samt information och svar på vanliga frågor om ansökningsprocessen och själva ansökan.

Programmet ansvaras av Joint Secretariat i Tyskland. Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till den svenska kontaktperson på Tillväxtverket.

Robert Berggren
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8 681 92 37

Norra Periferin och Arktis

Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Irland och även fyra länder utanför EU. Programmet ska främja hållbar utveckling i avlägsna och glest befolkade områden.

Var ska projektet bedrivas

Ditt projekt ska bedrivas i något av följande län: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten.

Inom projektet ska du samarbeta med någon av följande regioner:

 • Finland: Norra och östra Finland
 • Irland: De nordliga och västra regionerna
 • Områden utanför EU: Färöarna, Grönland, Island och de nordliga delarna av Norge

Vad ska mitt projekt bidra till

Ditt projekt ska bidra till något av följande tre områden:

 • Innovationskapacitet: Att stärka kapaciteten för innovation för uthålliga och attraktiva samhällen i programområdet.
 • Klimatförändringar och resursanvändande: Att stärka kapaciteten för klimatanpassning och ett hållbart användande av resurser i samhällen i programområdet.
 • Bättre samarbete: Att stärka den organisatoriska förmågan hos samhällen i programområdet och ta vara på möjligheterna med samarbete mellan länder.

Programområdet är vidsträckt och präglat av långa avstånd. Dock finns också gemensamma nämnare mellan regionerna, dess utmaningar och deras möjligheter, vilket är en bra utgångspunkt för samarbete.

Sök finansiering hos Norra Periferin och Arktis

För att söka finansiering hos Norra Periferin, besök programmets webbsida. Där hittar du utlysningar samt information och svar på vanliga frågor om ansökningsprocessen och själva ansökan.

Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Region Västerbotten
Mikael Johansson
E-post: fornamn.efternamn@regionvasterbotten.se

Interreg North Sea Region

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling.

Var ska projektet bedrivas

Ditt projekt ska bedrivas i något av följande län: Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne eller Kronoberg.

Inom projektet ska du samverka med någon av följande länder:

 • Belgien
 • Danmark
 • Nederländerna
 • Norge
 • Frankrike
 • Tyskland

Vad ska mitt projekt bidra till

Ditt projekt ska bidra till något av följande områden:

 • Robusta och smarta ekonomier
 • Gröna omställningar
 • Klimatresilients och motståndskraft
 • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen

Sök finansiering hos Interreg North Sea

För att söka finansiering hos Interreg North Sea, besök programmets webbsida. Där hittar du utlysningar samt information och svar på vanliga frågor om ansökningsprocessen och själva ansökan.

Programmet ansvaras av Joint Secretariat i Viborg, Danmark. Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till den svenska kontaktperson på Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen
Robin Stenström
E-post: fornamn.efternamn@vgregion.se
Telefon: +46 (0)70-686 92 80

Interregionala program

Interreg Europe

Interreg Europe är ett samarbetsprogram som omfattar hela EU. Programmets syfte är att samverka kring kapacitetshöjande insatser. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Det handlar om att identifiera, analysera och överföra best practise för att förbättra policys inom regional utveckling.

Var ska projektet bedrivas

Du kan bedriva projekt varsomhelst i Sverige men behöver samarbeta med en eller flera aktörer från ett medlemsland i EU eller någon av följande länder:

 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Nordmakedonien
 • Norge
 • Serbien
 • Schweiz
 • Ukraina

Vad ska mitt projekt bidra till

Ditt projekt ska bidra till att utveckla och förbättra policies på lokal, regional och nationell nivå. Projektet ska genom erfarenhetsutbyte, innovativa arbetssätt och/eller kapacitetsuppbyggnad hitta lösningar på regionala utvecklingsfrågor.

Sök finansiering hos Interreg Europe

För att söka finansiering hos Interreg Europe, besök programmets webbsida. Där hittar du utlysningar samt information och svar på vanliga frågor om ansökningsprocessen och själva ansökan.

Programmet ansvaras av Joint Secretariat i Lille, Frankrike. Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till våra svenska kontaktpersoner på Tillväxtverket.

Christina Imander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 96 49

Alexander Alcazar Jönsson
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 77 18

ESPON

ESPON är ett program för policyutveckling som bidrar till att stärka utvecklings- och planeringsprocesser i Europas regioner.

Var ska projektet bedrivas

Du kan bedriva projekt varsomhelst i Sverige men behöver samarbeta med en eller flera medlemsländer inom EU eller:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Schweiz

Vad ska mitt projekt bidra till

ESPON utvecklar kunskap i projekt utifrån konkreta policyfrågor från aktörer på samtliga beslutsnivåer i Europa.

Ditt projektförslag ska fokusera på territoriella problem och utmaningar där bättre kunskaper om ekonomisk och samhällsutveckling, styrnings- och planeringsfrågor är en del av lösningen. Projekt genomförs av europeiska forskare utifrån ett behov av gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte mellan aktörer i EU-medlemsländer och partnerländer.

Åtta tematiska inriktningar gör att projektresultat kan användas som pusselbitar för att skapa en sammanhängande kunskapsbild på hela Europa.

 • Klimatneutrala territorier
 • Styrning av nya geografier
 • Motståndskraftiga platser
 • Perspektiv för alla människor och platser
 • Leva, arbete och resa över gränser
 • Smart konnektivitet
 • Europeiska territorier i global växelverkan
 • Klimatanpassning

Sök finansiering hos Espon

För att söka finansiering hos Espon, besök programmets webbsida. Där hittar du utlysningar samt information och svar på vanliga frågor om ansökningsprocessen och själva ansökan.

Programmet ansvaras av Joint Secretariat i Luxemburg. Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns att söka stöd, kan du vända dig till våra svenska kontaktpersoner på Tillväxtverket.

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 91 72

Linn Lindmark
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 97 15

URBACT

Programmet möjliggör för städer att arbeta tillsammans, Programmet stärker urbana aktörers kapacitet att utveckla effektiva lösningar inom olika teman kopplade till hållbar stadsutveckling.

Var ska projektet bedrivas

Du kan bedriva projekt varsomhelst i Sverige men behöver samverka med en eller flera medlemsländer inom EU eller med:

 • Norge
 • Schweiz

Vad ska mitt projekt bidra till

Ditt projekt bör verka för att göra det möjligt för städer att samarbeta eller att förstärka de urbana aktörernas förmåga att utveckla effektiva lösningar för hållbar stadsutveckling inom olika områden, till exempel:

 • Cirkulär ekonomi
 • Talangattraktion
 • Platsutveckling
 • Urban fattigdom
 • Naturbaserade lösningar

Sök finansiering hos Urbact

Du kan söka finansiering hos Urbact för att driva ett eget projekt, men du kan också delta i nätverk, evenemang och aktiviteter som organiserats av Urbact, och dra nytta av de resurser och kunskap som programmet erbjuder.

Programmet ansvaras av Joint Secretariat i Paris, Frankrike. Om du vill veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns, kan du vända dig till våra svenska kontaktpersoner på Tillväxtverket. Du kan också hålla dig uppdaterad om senaste nyheterna genom att prenumerera på URBACT Sveriges nyhetsbrev och följa URBACT Sverige på LinkedIn.

Sara Palo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 65 15

Lovisa Petersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 91 94

European Urban Initiative

Programmet möjliggör för innovativa projekt inom hållbar stadsutveckling, samt erbjuder möjligheten till erfarenhetsutbyte med andra städer i Europa.

Var ska projektet bedrivas

Du kan bedriva projekt varsomhelst i Sverige. I projektets avslutande del finns det krav på att överföra de positiva resultat som ni har uppnått till andra städer i Europa.

Vad ska mitt projekt bidra till

Gemensamt för projekt som beviljas finansiering är att de är innovativa och att det finns potential att överföra projektresultat till andra europeiska städer. Det kan till exempel handla om:

 • luftkvalitet
 • mobilitet
 • grönare byggmaterial
 • energifattigdom
 • cirkulär renovering.

Sök finansiering hos European Urban Initiative

Du kan söka finansiering hos European Urban Initiative för att skapa innovativa lösningar på utmaningar inom hållbar stadsutveckling. Lösningarna ska bidra till att städer lär sig av varandra. Ditt projekt kan engagera sig i någon av följande aktiviteter:

 • Innovative actions: erbjuder ditt projekt möjligheten att experimentera med innovativa och kreativa lösningar. TNi får möjlighet att omvandla era idéer till prototyper som kan testas i urbana miljöer. Därefter ska ni överföra lösningen till andra EU städer. Det kan exempelvis handla om energiomställning och teknik i städer.
 • City-to-City Exchanges är inriktat mot hållbar stadsutveckling genom erfarenhetsutbyte. Aktiviteten erbjuder er en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra städer i Europa i form av studiebesök och strukturerad kunskapsöverföring.
 • Peer Reviews är en aktivitet som ska hjälpa er att designa och förbättra era strategier för hållbar stadsutveckling. Detta genom utbyte och gemensamt arbete med kollegor (peers) i Europa.

Programsekretariatet finns i Lille, Frankrike. Svensk kontaktpunkt är Tillväxtverket.

Sara Palo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 65 15

Lovisa Petersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: +46 (0)8-681 91 94

Ansökningar om projektfinansiering ställs direkt till sekretariatet i Lille.

Du kan också hålla dig uppdaterad om senaste nyheterna genom att prenumerera på EUI Sveriges nyhetsbrev och följa URBACT - EUI Sverige på LinkedIn.

INTERACT

Det tolfte programmet INTERACT syftar till att sprida kunskap om resultaten i de olika projekt som genomförts inom Interreg-programmen och underlätta samarbetet mellan EU-länder och regioner. Programmet främjar:

 • Samarbete som ett verktyg för tillväxt
 • Förändring genom policyutveckling och strategisk orientering
 • Erfarenhetsutbyte mellan ansvariga myndigheter och organisationer, vilka är involverade i genomförandet av programmen för samarbeten mellan länder och regioner.

Det finns inte några projektmedel att söka i programmet.