Vårt samarbete - Fondsamordningen

I Sverige samarbetar åtta myndigheter för att kommunicera åtta EU-fonder. Uppdraget är att öka kännedomen om EU-fonderna i Sverige och skapa gemensam meningsfull kommunikation om fondernas resultat.

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna kommunikationen av de åtta fonderna genom att utse en samordnare av kommunikationen. De myndigheter och fonder som samarbetar brukar kallas för Fondsamordningen.

Öka kännedomen om EU-fonder i Sverige

Uppdraget är att öka kännedomen om EU-fonderna i Sverige och skapa gemensam meningsfull kommunikation bland annat att genom att:

 • stärka samarbetet mellan de myndigheterna som ansvarar för fonderna
 • driva en gemensam webbportal
 • genomföra gemensamma kommunikationsaktiviteter och kampanjer
 • samarbeta med andra EU-anknutna organisationer för att kommunicera EU-fonderna.

Fondsamordningen

Följande fonder och myndigheter samarbetar i kommunikationen av fonderna:

 • Asyl- migrations och integrationsfonden - Migrationsverket
 • Fonden för en rättvis omställning- Tillväxtverket
 • Fonden för inre säkerhet - Polisen
 • Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden - Jordbruksverket
 • Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik - Polisen
 • Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Jordbruksverket
 • Socialfonden plus - Svenska ESF-rådet
 • Regionalfonden - Tillväxtverket
  • Interreg – Tillväxtverket samt Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

Förordningen om gemensamma bestämmelser är det gemesamma regelverket för fonderna. Det omfattar åtta EU-fonder som förvaltas tillsammans med medlemsländer och regioner. Alla fonderna i Fondsamordningen, utom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, regleras av samma EU-förordning.

Kortfattat om Fondsamordningen

 • Ett nationellt EU-nätverk för kommunikatörer inom åtta fondförvaltande myndigheter.
 • Nätverket arbetar tillsammans för att öka kännedomen om fonderna genom att kommunicera om hur EU bidrar i det svenska samhället.
 • Tillsammans driver fonderna en nationell webbsida, eufonder.se, informationskampanjer och erfarenhetsutbyten.
 • De åtta fonderna står för en tredjedel av EU:s budget.
 • Fonderna regleras av förordningen om gemensamma bestämmelser.
 • EU-fonderna ska minska skillnader mellan regioner, bidra till sammanhållning och till ett öppet och säkert Europa med fred, stabilitet och välstånd.