Nyheter

Nyheter från EU-fonderna och deras program

 • Nya projekt beviljade inom Nordsjöprogrammet

  Interreg

  14 nya projekt inom Nordsjöprogrammet har beviljats under övervakningskommittémöte

 • Nya projekt godkända inom Östersjöprogrammet

  Interreg

  31 nya projekt godkända vid Övervakningskommittémöte

 • Nya nätverk och metoder efter satsning på projekt om ängs- och betesmarker

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  År 2017 beslutade regeringen att satsa 30 miljoner kronor för att höja kunskapen om skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur gör att marken riskerar att inte skötas. Satsningen genomfördes 2018–2020 i form av informationsinsatser som Sveriges alla länsstyrelser genomförde. Det var en särskild satsning för ett rikt odlingslandskap inom landsbygdsprogrammet. Syftet var att genom nätverk, samverkan och nya metoder öka kunskapen om olika skötselmetoder.

 • 440 miljoner har gått till nytänkande inom jordbruk, trädgård och rennäring

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöden från landsbygdsprogrammet. En ny uppföljning visar att cirka 440 miljoner kronor har beviljats i innovationsstöd för nytänkande idéer under åren 2014–2022. Vanligast är idéer om att skapa nya tjänster och produkter som en del av nya arbetsmetoder.

 • Ersättning för minskat kväveläckage och kolinlagring borde öka intresset – inte minst hos små företag

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Vi har tittat närmare på vilka företag som har fått ersättning för minskat kväveläckage, en ersättning i landsbygdsprogrammet som söks för att odla fånggröda och vårbearbeta.

 • Det natio­nella programmet för AMIF i Sverige har godkänts av EU-kommissionen

  Asyl- migrations- och integrationsfonden

  Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) godkändes av EU-kommissionen den 19 juli. Programmet är Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om hur fondens medel ska användas i Sverige.

 • Innovationer på landsbygden är flest i Västsverige

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Inom landsbygdsprogrammet kan man söka innovationsstödet EIP-Agri för att skapa innovativa lösningar på de utmaningar som landsbygden står inför. Vi har tittat närmare på i vilken del av Sverige flest ansökningar om innovationsstöd har beviljats 2014–2022 och hur stödet har fördelats.

 • Mindre kommuners nytta av Leader - små satsningar gör stor skillnad

  Lokalt ledd utveckling, Fondgemensamt

  Hur kan små kommuner bättre dra nytta av Leaderprojekt? Vilka möjligheter finns och hur gör man för att lyckas med sitt Leaderarbete? Detta och lite till i senaste avsnittet av podden Landet.

 • EU har godkänt havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet för 2021–2027

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  EU-kommissionen har godkänt det svenska förslaget till havs-, fiskeri- och vattenbruks­program 2021–2027. Planen är att programmet ska öppna för ansökningar av stöd i november 2022.

 • Utvärdering av stöd till samarbeten i landsbygdsprogrammet

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  På landsbygden pekas samarbeten ut som särskilt viktiga för att stärka en hållbar utveckling på lång sikt. Sammanlagt har 684 miljoner kronor betalats ut i stöd till totalt 363 samarbeten inom fyra olika delåtgärder i landsbygdsprogrammet.

 • Färsk statistik om flera EU-program

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling, Fondgemensamt

  Statistiken har uppdaterats med siffror som visar hur det går inom havs- och fiskeriprogrammet, projekt- och företagsstöden i landsbygdsprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

 • EU-kommissionär vill se fler kvinnliga företagsledare i Sverige

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Fonden för en rättvis omställning

  Den nya EU-programperioden närmar sig på riktigt. Det blev än mer tydligt fredagen den 17 juni. Då skrev EU-kommissionär Elisa Ferreira och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg under överrenskommelsen som är en förutsättning för samarbete mellan Sverige och Bryssel.

 • Utlys­ning öppen för aktörer på migra­tions- och integ­ra­tions­om­rådet

  Asyl- migrations- och integrationsfonden

  Den 15 juni öppnade ett utlysningstillfälle om sammanlagt cirka 150 miljoner kronor för projekt inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027. Ansök 15 juni-15 september.

 • Tjugonio nya erbjudanden om finansiering hos Tillväxtverket

  Regionala utvecklingsfonden

  Nu har Tillväxtverket lagt ut 29 nya EU-erbjudanden om finansiering. De handlar om insatser i samtliga nio regionalfonds­program samt i Fonden för en rättvis omställning. Ansök 1-15 september.

 • Nu är anmälan öppen för Leaderträffen

  Lokalt ledd utveckling

  I år genomför vi den nationella Leaderträffen tillsammans med Leader Gästrikebygden. Den 18-19 oktober samlas vi på Högbo Brukshotell utanför Sandviken för att utbyta kunskap, inspiration och erfarenheter men även goda samtal. Den 17 oktober, i anslutning till träffen, kommer dessutom LUS (Lokal Utveckling Sverige) att ha sitt medlemsmöte.

 • Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Jordbruksverket utlyser 9 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt som ska anordna en innovationstävling. Tävlingen ska bidra till att lyfta fram idéer som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen.

 • Vad händer med de restaurerade betesmarkerna?

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  I över 20 år har lantbrukare kunnat söka stöd i landsbygdsprogrammet för att restaurera betesmarker och slåtterängar som har vuxit igen. Eftersom betesmarker tillhör våra mest artrika marker är de viktiga för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Fortsätter de att skötas, eller växer de igen – igen? I en ny uppföljningsrapport har vi frågat oss just det.