Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling.

Karta över Interreg Europe. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Alla medlemsländer /regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det innebär att 28 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 359 miljoner euro (cirka 3 miljarder kronor) på Interreg Europe.

Ett projekt kan finansieras med upp till 85 % för offentliga organisationer och 75 % för privata organisationer av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Offentliga aktörer och andra offentliga organisationer såsom forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande organisationer.

Insatsområden inom programmet

Programmet stödjer två typer av insatser:

Interregionala samarbetsprojekt
Partnerskap bestående av offentliga parter/regioner från olika länder i Europa arbetar tillsammans i 3 till 5 år för att utbyta erfarenheter om en specifik fråga. Varje region som deltar i samarbetsprojektet ska ta fram en handlingsplan som anger vad som ska göras för att erfarenheterna från samarbetet omsätts i handling.

Lärandeplattformar (Policy Learning Platforms)
Programmet kommer att stödja alla regioner i Europa genom att inrätta så kallade lärandeplattformar som täcker de fyra tematiska mål som programmet arbetar med:

  • Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
  • Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Skydda miljön och stödja resurseffektivitet

Interreg Europe 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på programmets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interregeurope.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: +33 328 144 100

Programsekretariatet finns i Lille, Frankrike.