Turism

Genom att använda EU-fonder för att stödja hållbar turism kan Sverige främja en turismsektor som balanserar ekonomisk utveckling med miljömässig och social hållbarhet. På så sätt bidrar fonderna till en mer långsiktig och ansvarsfull turismutveckling.

Fonder som finansierar projekt inom turism

Interreg

Finansierar projekt som leder till att städer och regioner från olika medlemsstater arbetar tillsammans över nationsgränserna.

Exempel på projekt

  • BaltSusBoating 2030
  • Upplevelsenäring

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Finansierar projekt som bidrar till att utveckla den egna bygden utifrån lokala förutsättningar.

Exempel på projekt

  • Utveckla landsbygdens attraktivitet
  • Samarbetsprojekt för att stärka lokal besöksnäring
  • Gränsöverskridande turismprojekt

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

  • Hallands Matgille
  • Ways2Go
  • Swedish Lappland