Fonden för inre säkerhet

Fonden för inre säkerhet (ISF)

Fonden för inre säkerhet ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU och till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Fonden för inre säkerhet (ISF) är en av tre inrikesfonder inom politikområdet migration och säkerhet.

Målet med fonden är att bidra till en hög säkerhetsnivå i EU genom att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet. Fonden ska även bidra till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Nyheter

Se alla nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Kunde inte hitta några händelser.

Skydd på individnivå

På individnivå avses särskilt brottsoffer, vittnen och visselblåsare, men även allmänheten, som inte sällan är måltavlan vid terrorhandlingar och andra fientliga hot och attacker.

Skydd av offentliga miljöer

Ett bättre skydd av offentliga miljöer bidrar till ett ökat skydd av individer. Kritiska infrastrukturer är anläggningar och system som är nödvändiga för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Robusta kritiska infrastrukturer bidrar till ökad motståndskraft mot attacker.

Informationsutbyte mellan medlemsstater

Målet ska nås genom att underlätta och effektivisera säkra informationsutbyten mellan medlemsstater, intensifiera och förbättra samverkan och gemensamma gränsöverskridande aktiviteter samt genom att på andra sätt öka kapacitet och förmåga att förebygga och bekämpa brottslighet och hantera risker och kriser. Programmet i Sverige ska bidra till fondens mål genom insatser som stödjer dessa avsikter.

Särskilda mål inom fonden är:

  1. Underlätta informationsutbyten inom och mellan relevanta myndigheter i medlemsstaterna samt med relevanta EU-byråer, tredje länder och internationella organisationer.
  2. Förbättra och effektivisera gränsöverskridande samarbeten och aktiviteter, mellan och inom relevanta myndigheter, för att komma till rätta med terrorism och grov organiserad brottslighet.
  3. Stödja en ökad förmåga att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.