Socialfonden

Europeiska socialfonden + (ESF+)

För programperioden 2021–2027 har Sverige tilldelats 6,57 miljarder kronor för Europeiska socialfonden plus. Det tillkommer 1,5 miljarder kronor från svenska staten som medfinansiering via anslag. Totalt stöd till projekten för Europeiska socialfonden plus i Sverige uppgår till 8,07 miljarder kronor. Projekten ska själva bidra med nationell medfinansiering om cirka 7,05 miljarder kronor som kan vara både offentliga och privata medel. Den totala finansplanen för Europeiska socialfonden plus i Sverige inklusive nationella medfinansieringen uppgår därmed till 15,1 miljarder kronor. Programmet genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå.

I Sverige finns idag alltför många människor utanför arbetsmarknaden. För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på fem programområden; öka möjligheten för ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, öka övergångarna till arbete, minska risken för ekonomisk utsatthet, öka kapaciteten i den glesa geografin och social innovation.kade övergångar till arbete, sysselsättningsinitiativet för unga

Bild Kompetensutveckling

Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling är viktig för att kunna möta arbetsmarknadens behov och för att minska risken för arbetslöshet.

Kompetensförsörjning

Bild ökade övergångar till arbete

Ökade övergångar till arbete

För ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

Ökade övergångar till arbete

Bild sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga

För att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sysselsättningsinitiativet för unga

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett område utifrån de lokala förutsättningarna. Den bygger på leadermetoden. I Sverige finansieras arbetet med lokalt ledd utveckling av alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Lokalt ledd utveckling